Umowa Licencyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Ostatnia zmiana 25 maja 2018

Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" określa prawne porozumienie pomiędzy użytkownikiem programu ("Licencjobiorcą") i właścicielem programu, firmą Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński ("Producentem").

§1

Prawa autorskie do programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" zwanego dalej Oprogramowaniem przysługują Producentowi, którym jest firma Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński", ul. Dębinki 43, 37-400 Nisko. Oprogramowanie to jest chronione przez prawo polskie (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz. U. Nr 24 poz.83). Dlatego też nabyte Oprogramowanie należy traktować tak samo jak każdy inny przedmiot prawa autorskiego.

§2

Licencja nie obejmuje prawa do: rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania (w tym dekompilacji i deasemblacji) lub innych form przekazywania oprogramowania lub klucza produktu bez pisemnej zgody Producenta.

§3

Producent udziela prawo do korzystania z Oprogramowania Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w okresie zgodnie i na warunkach licencji nabytej w sklepie internetowym Rzeczpospolitej. Jeżeli zakupiona licencja dotyczy okresu czasu, liczony jest on od momentu aktywacji licencji. Użytkownik ma prawo używać Oprogramowania w sieci lub jako Biuro Rachunkowe pod warunkiem posiadania odpowiedniej wersji licencji.

§4

Producent nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełni oczekiwania Licencjobiorcy lub, że jego działanie będzie całkowicie wolne od błędów. Licencjobiorca ponosi pełne ryzyko co do możliwości użycia zakupionego Oprogramowania do określonego celu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym za szkody bezpośrednio wynikające z użycia oprogramowania, jak też niemożność współpracy programu z innymi programami.

§5

Licencjobiorca ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Producenta drogą elektroniczną (email) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących obsługi oprogramowania. Producent ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy jeżeli Licencjobiorca ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki programu z wykorzystaniem nie licencjonowanych przez Producenta narzędzi.